Skolan

Under projektåren 2001 – 2004 har Konstvägen Sju Älvar även arbetat inom ett område som berör skolan. Vi vill ge människor upplevelser genom konstverk som konstnärer har skapat. Vi vet också att i skolan finns de kommande konstnärerna och därför har vi i vårt arbete försökt att engagera medlemskommunernas skolledning, lärare och elever till ett arbete som har en anknytning till Konstvägen.

Genom skolan kan alla unga människors inneboende tankar och kreativitet tas till vara om de ges möjlighet till det genom bl a att få uttrycka det genom bild.

Konstvägen Sju Älvar kan ge ännu mera av upplevelser genom unga människors skapande.

I fyra av medlemskommunerna har arbete pågått inom någon skola. Det har varit upp till varje skola att forma sitt arbete. I den dialog som förts med de deltagande skolorna har det varit betydelsefullt att Konstvägen Sju Älvar funnits med. Det handlar då om Konstvägen sett ur den egna kommunens historia och kultur, Konstvägens betydelse för kommunen och Konstvägen sett ur ett internationellt perspektiv. Vissa skolor har genomfört studieresor längs Konstvägen för att närmare lära känna miljön längs vägen.

Tegs Centralskola har i ett mycket intressant arbete skapat konstverket “Iskuben”. Det är bildlärarna Alfredo Castro och Maria Myrnäs samt slöjdlärare Peter Olofsson som bildat en grupp elever som representerar alla tre årskurserna, d v s årskurs sju, åtta och nio. Konstverket finns idag placerat vid Tegs Centraskola.

Castorskolan i Bjurholm har arbetat med att utveckla kulturarrangemang och då bl a om berättandets konst. En grupp elever har arbetat fram ett konstverk “Flottarhaken”. Den lärare som varit mest engagerad i projektarbetet är Lage Strömgren.

I Åsele är det Fredrika Centralskola som aktivt medverkat. Man har arbetat med bygdens historia och då valt att dokumentera en by – Tallsjö. Bildlärare Agnetha Renman har varit ansvarig. Eleverna har vid sitt arbete bl a intervjuat människor i Tallsjö om byns historia. Det har då resulterat i en utställning som man invigde i Tallsjö våren 2003.

Dorotea Centralskola har arbetat med ett tema – Det mångkulturella Dorotea – och då med bl a anknytning till Konstvägen och dess konstverk. Det konstnärliga aktiviteterna har inrymts inom ramen för årskurserna 7 – 9 och deras bild- och textilslöjdundervisning.

Google translate »